Logo UHasselt

menu

UHasselt


UHasselt: geëngageerd en vernieuwend

UHasselt: geëngageerd en vernieuwend

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BELEIDSORGANEN EN -RADEN

Raad van Bestuur

Naast beleidsverantwoordelijken van de universiteit (voorzitter, ondervoorzitter, rector, vicerectoren, decanen) zetelen in de Raad van Bestuur:

  • 6 vertegenwoordigers aangeduid door de Provincieraad van Limburg;
  • 3 vertegenwoordigers van de sociale sector 
  • 3 vertegenwoordigers van de economische sector
  • één vertegenwoordiger van het zelfstandig academische personeel (aangeduid door verkiezing);
  • één vertegenwoordiger van het assisterend academische personeel (aangeduid door verkiezing);
  • één vertegenwoordiger van het administratief en technisch personeel (aangeduid door verkiezing);
  • 3 vertegenwoordigers van de studenten (aangeduid door de studentenraad).

huidige samenstelling

Bestuurscollege

Het dagelijks beleid van de universiteit is toevertrouwd aan het Bestuurscollege. De Raad van Bestuur delegeert een aantal bevoegdheden aan het bestuurscollege.

huidige samenstelling

Rector en vicerectoren

De rector is verantwoordelijk voor alle academische aangelegenheden.
De algemene vergadering van de faculteitsraden draagt om de vier jaar een lijst van drie kandidaten voor het ambt van rector voor. Het is de Raad van Bestuur die het mandaat toewijst voor 4 jaar. De rector draagt op zijn beurt kandidaten voor voor de ambten van vicerector Onderwijs en vicerector Onderzoek, mandaten die eveneens door de Raad van Bestuur dienen bevestigd.
Het mandaat van algemeen beheerder en academisch beheerder wordt na vacature toegewezen voor zes jaar en kan verlengd worden.

College van Decanen

Het College van Decanen is het hoogste academisch adviesorgaan en bereidt, ten behoeve van het universiteitsbestuur, beleidsvoorstellen voor op het gebied van onderwijs, onderzoek en wetenschappelijk dienstverlening.

huidige samenstelling

Faculteitsraden

De faculteitsraad is op instellingsniveau verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de uitvoering van de facultaire strategie en het facultair beleid inzake onderwijs en onderzoek (inclusief integrale kwaliteitszorg en internationalisering).

huidige samenstelling

Vakgroepraden

De vakgroepraad is bevoegd voor de uitvoering en de rapportering van het onderwijs en het onderzoek binnen de vakgroep.

huidige samenstelling

Onderwijsraad

De Onderwijsraad adviseert het College van Decanen inzake onderwijsgebonden materies (onderwijscurricula, onderwijs- en examenregeling, onderwijskalender, kwaliteitszorg van het onderwijs...).

huidige samenstelling

Onderzoeksraad

De Onderzoeksraad adviseert het College van Decanen inzake onderzoeksgebonden materies (onderzoeksbeleid, toewijzing van onderzoeksmiddelen, evaluatie van het onderzoek).

huidige samenstelling

Adviescollege van Instituutsdirecteuren

Het Adviescollege van Instituutsdirecteuren (ADIC) adviseert het College van Decanen over materies die rechtstreeks de werking van de onderzoeksinstituten aanbelangen.

huidige samensteling

Raad voor Studentenvoorzieningen

De Raad voor Studentenvoorzieningen (STUVO-raad) is bevoegd om voorstellen en advies voor te leggen aan het instellingsbestuur van de UHasselt, die hij nodig acht voor de goede werking en organisatie van de dienst Studentenvoorzieningen.

huidige samenstelling

De medewerkers van de dienst Studentenvoorzieningen worden informatief uitgenodigd.
Afhankelijk van de agendapunten worden ad hoc externen uitgenodigd. De Raad voor Studentenvoorzieningen zal conform het het nieuwe decreet op de Studentenvoorzieningen (29 juni 2012) voortaan paritair samengesteld worden.