Logo UHasselt

menu

Toekomstige studenten


Maak kennis met UHasselt

Toekomstige studenten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ENKELE VEEL GESTELDE VRAGEN

(klik op de vraag om het antwoord te zien!)

 • Wat is het verschil tussen een professionele bacheloropleiding en een academische bacheloropleiding?


  Professionele bacheloropleidingen worden aangeboden door een hogeschool en zijn gericht op directe inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Na het voltooien van een driejarige professionele bachelor beschik je over alle noodzakelijke kennis en vaardigheden om een bepaald beroep uit te oefenen.

  Academische bacheloropleidingen worden aangeboden door een universiteit. In deze driejarige bacheloropleidingen krijg je een brede wetenschappelijke vorming en ontwikkel je de noodzakelijke kennis en vaardigheden om aan een masteropleiding te beginnen. Je krijgt met je academische bachelordiploma rechtstreeks toegang tot een masteropleiding die je voorbereidt op de uitoefening van beroepen waarin het zelfstandig aanwenden van wetenschappelijke kennis verwacht wordt. Na het voltooien van een masteropleiding kan je echter ook opteren voor de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift waardoor je een bijdrage levert aan het wetenschappelijk onderzoek en eventueel een academische loopbaan kan uitbouwen.

  Ook vanuit een professionele bachelor kan je later nog een masterdiploma behalen. Je volgt dan eerst een schakelprogramma aan de universiteit waarna je mag instromen in de masteropleiding. In dit schakelprogramma (één tot twee jaar) zal je algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijke basiskennis verwerven.

  Indien je na een academische bacheloropleiding een masteropleiding wil aanvatten die inhoudelijk niet volledig op elkaar aansluiten is het mogelijk dat je een voorbereidingsprogramma dient te volgen. De inhoud van het voorbereidingsprogramma is afhankelijk van je academische bacheloropleiding. Of je al dan niet rechtstreekse toegang heb tot een masteropleiding, wordt aangegeven in de studiegids van deze masteropleiding bij de toelatingsvoorwaarden.

 • Hoeveel kost studeren?


  Informatie over studiegelden, terugbetalingen en studietoelagen kan je vinden op deze pagina

 • Hoe is een opleiding opgebouwd?


  Elke academische bacheloropleiding heeft een omvang van ten minste 180 studiepunten. De omvang van een masteropleiding is afhankelijk van de opleiding: 60, 120 studiepunten of meer.

  Wens je na het behalen van je professionele bachelordiploma nog een master te behalen? Dan dien je een schakelprogramma te volgen alvorens je in de masteropleiding kan instromen. De omvang van een schakelprogramma ligt tussen de 45 en 90 studiepunten.

  Indien je na een academische bacheloropleiding een masteropleiding wil aanvatten die inhoudelijk niet volledig op elkaar aansluiten is het mogelijk dat je een voorbereidingsprogramma dient te volgen. De omvang van een voorbereidingsprogramma is afhankelijk van je academische bacheloropleiding en van de masteropleiding die je wil volgen. Of je al dan niet rechtstreekse toegang heb tot een masteropleiding, wordt aangegeven in de studiegids van deze masteropleiding bij de toelatingsvoorwaarden.

  Gemiddeld neemt een student 60 studiepunten op per academiejaar.

  Elke opleiding is opgebouwd uit opleidingsonderdelen van minstens 3 studiepunten per opleidingsonderdeel.

 • Wat is een studiepunt?


  De omvang van een opleidingsonderdeel of van een opleiding wordt uitgedrukt in studiepunten.

  Een studiepunt is een maat die de studiebelasting van een opleidingsonderdeel uitdrukt. Gemiddeld is één studiepunt gelijk aan 27 uren studieactiviteit, contactonderwijs en examens inbegrepen.

  Hoeveel studiepunten aan een opleidingsonderdeel werden toegekend, kan je terugvinden in de studiegids en het opleidingsprogramma van je opleiding. Een opleidingsonderdeel telt minstens 3 studiepunten.

  Als je voltijds studeert, dan neem je ongeveer 60 studiepunten op per academiejaar. Dit komt overeen met een studieactiviteit van ongeveer 40 uren per week, contactonderwijs en examens inbegrepen.
   
 • Wat is het verschil tussen opgenomen en verworven studiepunten?


  Opgenomen studiepunten zijn de studiepunten waarvoor je bent ingeschreven in een bepaald academiejaar.

  Verworven studiepunten of credits zijn de studiepunten waarvoor je geslaagd werd verklaard en waarvoor je dus een creditbewijs ontvangt.

 • Wat is een credit en een creditbewijs?


  Een credit is een synoniem voor een verworven studiepunt.

  Een creditbewijs is een document dat je ontvangt wanneer je slaagt voor een opleidingsonderdeel (minstens 10/20 behaald). Een creditbewijs geeft aan dat je de competenties, verbonden aan een opleidingsonderdeel, hebt verworven.

 • Wat is een academiejaar en een academische kalender?


  Een academiejaar is een periode van één jaar waarbinnen alle onderwijsactiviteiten en examens plaatsvinden aan de universiteit. Het academiejaar start ten vroegste op 1 september en uiterlijk op 1 oktober en eindigt op de dag voor het begin van het volgende academiejaar.

  Aan de UHasselt begint het academiejaar meestal op de derde maandag van september. In de academische kalender vind je de jaarplanning van elke opleiding: de onderwijsperiodes, de examenperiodes, de vrije dagen en vakanties, de data wanneer de examencommissie delibereert en de verwachte datum van bekendmaking van examenresultaten.

 • Wat is een studietraject?


  Een studietraject is het geheel van de opleidingsonderdelen die je opneemt in een academiejaar. Bij de eerste inschrijving voor een bacheloropleiding aan de UHasselt volg je het modeltraject 1ste bachelor van een opleiding van ongeveer 60 studiepunten.

  Bij een volgende inschrijving in de opleiding kan je, in overleg met je studieloopbaanbegeleider, je eigen traject uitstippelen. Je kan zo meer of minder dan 60 studiepunten opnemen en volgt dan een geïndividualiseerd studietraject (GIT).

  Het GIT dat je wenst te volgen, moet wel steeds de volgtijdelijkheidsregels respecteren. Dit wil zeggen dat de opleiding de volgorde heeft bepaald waarin bepaalde opleidingsonderdelen moeten worden afgelegd. Je kan het opleidingsonderdeel daarom niet zomaar opnemen in je studietraject. De voorwaarde om bijvoorbeeld Wiskunde 2 te volgen, is dat je geslaagd bent voor Wiskunde 1.

  De volgtijdelijksregels voor een opleidingsonderdeel vind je terug in de studiegidsfiche van het opleidingsonderdeel.

  Heb je je GIT samengesteld? Dan zal dit via je studieloopbaanbegeleider door de examencommissie van je opleiding worden goedgekeurd. 


 • Wat is een vrijstelling?


  Indien je kan aantonen dat je in het verleden reeds de competenties, verbonden aan een opleidingsonderdeel hebt verworven, kan je vrijgesteld worden van een opleidingsonderdeel binnen een opleiding. Je dient dat opleidingsonderdeel dan niet te volgen en je wordt ook niet geëvalueerd voor dat opleidingsonderdeel.

  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Eerder Verworven Kwalificaties (EVK's) en Eerder Verworven Competenties (EVC's).

  Meer informatie over vrijstellingen kan je vinden op deze pagina.

 • Wat is een studiecontract?


  Bij je inschrijving aan de UHasselt sluit je een studiecontract af; ook wel toetredingsovereenkomst genoemd. Elke student heeft de keuze uit drie contracttypes: een diplomacontract, een creditcontract of een examencontract.

  Het contracttype waarmee je inschrijft, hangt af van het doel van je studies:

  - Wens je het diploma van een bepaalde opleiding te behalen, dan schrijf je in met een diplomacontract.

  - Wil je enkel credits behalen voor een of enkele opleidingsonderdelen, dan schrijf je in met een creditcontract.

  - Wens je enkel deel te nemen aan het examen van een opleidingsonderdeel zonder deel te nemen aan de onderwijsactiviteiten, dan kan je inschrijven via examencontract. Opgelet! Je kan niet voor elk opleidingsonderdeel inschrijven via een examencontract. Of een inschrijving onder examencontract toegelaten is, wordt vermeld in de ECTS-fiche van het opleidingsonderdeel in de studiegids.

  Meer informatie over de contracttypes vind je op deze pagina of je kan contact opnemen met de studieloopbaanbegeleider.

 • Wat is ‘Mijn Studentendossier’?


  Met de logingegevens die je ontvangt bij je eerste inschrijving aan de UHasselt, kan je inloggen in je persoonlijk dossier: 'Mijn studentendossier'. Dit dossier wordt gebruikt en aangevuld door de onderwijsadministratie en eventuele andere diensten van de UHasselt. Via je studentendossier kan je onder andere je persoonlijke gegevens raadplegen en wijzigen, je studiecontract nakijken en wijzigen, toelagen aanvragen en je persoonlijke onderwijsagenda en examenrooster controleren. Na de examens kan je hier ook je examenresultaten raadplegen.  

 • Wat is een afstudeerrichting?


  Zowel in de bachelor- als de masteropleiding is het mogelijk dat je een afstudeerrichting kan kiezen. Dit houdt in dat je je verder verdiept in een deeldomein van de opleiding. Een afstudeerrichting omvat minstens 30 studiepunten en wordt vermeld op je diploma. 

 • Wat is de studiegids?


  De studiegids bevat essentiële informatie over de opleidingen en de opleidingsonderdelen van de UHasselt. Je kan hier onder meer terecht voor de samenstelling van de examencommissie en de ombudspersoon van je opleiding en de toelatingsvoorwaarden tot de opleiding.

  De studiegids bevat ook de ECTS-fiches van opleidingsonderdelen die je aan de UHasselt kan volgen. De ECTS-fiche vermeldt onder meer het aantal studiepunten van een opleidingsonderdeel, de onderwijstaal, de begin- en eindcompetenties, de evaluatievorm, en de volgtijdelijkheidsregels.

  Je kan de studiegids enkel online raadplegen. 
   
 • Wat is een bachelor- of een masterproef?


  Een bachelor- of een masterproef is een werkstuk dat je op het einde van je opleiding aflevert. In het verleden werd dit een thesis of een eindverhandeling genoemd. Met dit werkstuk bewijs je je analytisch en synthetisch vermogen om zelfstandig problemen op te lossen op academisch niveau. Het is dan ook een zeer belangrijk onderdeel in je academische opleiding.

 • Wat is een deliberatiepakket van een opleiding?


  Een deliberatiepakket is het geheel van vooraf bepaalde opleidingsonderdelen waarover een examencommissie delibereert. Zij verklaren een student geslaagd/niet geslaagd voor een deliberatiepakket.

  Omdat de Universiteit Hasselt het eerste bachelorjaar als overgangsjaar beschouwt, wordt elke bacheloropleiding verdeeld in twee deliberatiepakketten.

  Het eerste deliberatiepakket bestaat uit de opleidingsonderdelen van het modeltraject van het eerste bachelorjaar.

  Het tweede deliberatiepakket bestaat uit de opleidingsonderdelen van de modeltrajecten van het tweede en derde bachelorjaar.

  De twee deliberatiepakketten samen bestrijken het volledige opleidingsprogramma van de bacheloropleiding (ten minste 180 studiepunten).

  De masteropleiding vormt één deliberatiepakket (60 of 120 studiepunten). 

 • Wanneer ben je geslaagd voor het eerste deliberatiepakket van de bacheloropleiding?


  Je bent geslaagd voor het eerste deliberatiepakket van de bacheloropleiding indien je een examencijfer behaald hebt voor elk opleidingsonderdeel dat tot dit pakket behoort (behoudens vrijstellingen) en :

  1) ofwel voor alle opleidingsonderdelen een credit hebt behaald. 

  2) ofwel hoogstens twee onvoldoendes hebt gehaald van 8/20 en/of 9/20 en de som van de studiepunten behorend bij deze tolereerbare onvoldoendes maximaal 12 studiepunten is.
  Bovendien moet je minimaal 54% gewogen gemiddelde behalen in geval van één onvoldoende en minimaal 58% in geval van twee onvoldoendes.

 • Wanneer ben je geslaagd voor het tweede deliberatiepakket van de bacheloropleiding?


  Je bent geslaagd voor het tweede deliberatiepakket van de bacheloropleiding indien je een examencijfer behaald hebt voor elk opleidingsonderdeel dat tot dit pakket behoort (behoudens vrijstellingen) en:

  1) ofwel voor alle opleidingsonderdelen een credit hebt behaald.

  2) ofwel hoogstens twee onvoldoendes van 8/20 en/of 9/20 hebben, behaald en de som van de studiepunten behorend bij deze tolereerbare onvoldoendes mag maximaal 12 studiepunten zijn.
  Bovendien heb je minimaal 50% gewogen gemiddelde behaald.

 • Wanneer ben je geslaagd voor een bacheloropleiding?


  Je bent geslaagd voor een bacheloropleiding indien je geslaagd bent verklaard voor het eerste en het tweede deliberatiepakket van de bacheloropleiding.

 • Wanneer ben je geslaagd voor een masteropleiding?


  Je bent geslaagd voor een masteropleiding indien je voldoet aan de voorwaarden van het deliberatiepakket van de masteropleiding en bijgevolg geslaagd bent verklaard voor het deliberatiepakket van de masteropleiding. (examenregeling art. 4.4)

 • Wat is tolereren?


  Als je op het einde van het academiejaar (na de tweede zittijd) een examencijfer van 8/20 of 9/20 hebt behaald, zal je bij aanvang van het volgende academiejaar de keuze krijgen om deze onvoldoende te tolereren. Dit betekent dat je beslist om dit opleidingsonderdeel niet te hernemen in het volgende academiejaar hoewel je een onvoldoende hebt behaald. De examencommissie kan je vervolgens delibereren met deze onvoldoende(s).

  Let op: er is een bovengrens van studiepunten die je kan tolereren die afhangt van het aantal effectief opgenomen studiepunten. Vrijstellingen tellen niet mee als effectief opgenomen studiepunten. Je kan toleranties inzetten in het eerste deliberatiepakket van de bacheloropleiding (12 studiepunten), in het tweede deliberatiepakket van de bacheloropleiding (12 studiepunten) en in de masteropleiding (12 studiepunten). Niet alle opleidingsonderdelen (zoals masterproef of stage) zijn echter tolereerbaar. De ECTS-fiche in de studiegids geeft aan of een opleidingsonderdeel wel of niet kan worden getolereerd.

  Voor vragen over tolereren kan je contact opnemen met je studieloopbaanbegeleider.

 • Wat zijn bindende voorwaarden?


  Wanneer je als student was ingeschreven met een diplomacontract en in het academiejaar van je inschrijving geen 60% van je opgenomen studiepunten hebt verworven, kan de examencommissie bindende voorwaarden koppelen aan je herinschrijving in de opleiding. Deze voorwaarden kunnen bijvoorbeeld inhouden dat je in de volgende inschrijving moet slagen voor een deliberatiepakket of dat je voor maximaal 45 studiepunten mag inschrijven, ...

  Kom je de bindende voorwaarden niet na, dan kan de examencommissie je volgende inschrijving in de opleiding weigeren.   

 • Wat is een graad van verdienste?


  Indien een student slaagt voor een opleiding, wordt een graad van verdienste toegekend volgens onderstaande regels:
  - onderscheiding vanaf een gewogen percentage van 68%
  - grote onderscheiding vanaf een gewogen percentage van 77%
  - grootste onderscheiding vanaf een gewogen percentage van 85%.

  Dit percentage wordt berekend op basis van het gewogen gemiddelde van je examenresultaten. Elk examenresultaat telt dus mee voor het aantal studiepunten dat eraan verbonden is. Vrijstellingen en niet-numerieke examenresultaten (pass/fail) worden niet mee verrekend.

 • Wat is het leerkrediet?


  Elke student krijgt bij zijn eerste inschrijving in het Vlaamse hoger onderwijs een leerkrediet van 140 studiepunten van de Vlaamse overheid. Je zet deze studiepunten voor dat opleidingsonderdeel terug. Slaag je niet voor het opleidingsonderdeel, dan ben je de ingezette studiepunten kwijt. Schrijf je tijdig uit voor een opleidingsonderdeel, dan krijg je de ingezette studiepunten ook terug.

  Is je leerkrediet uitgeput, dan kan je niet (her)inschrijven aan de UHasselt.

  Elke student kan na zijn inschrijving op http://www.studentenportaal.be het saldo van zijn leerkrediet raadplegen. Meer informatie over het leerkrediet kan je terugvinden op deze pagina van de Vlaamse overheid.

 • Wat is de OER?


  OER staat voor “Onderwijs-, Examen- en Rechtspositieregeling voor studenten van UHasselt en tUL”.  Hierin vind je alle regels met betrekking tot je inschrijving, je studietraject,  je examens en je rechten als student. Het OER kan online geraadpleegd worden. Je kan ook een papieren exemplaar aanvragen bij de dienst onderwijs.

 • Wat is de ombudspersoon?


  Elke opleiding aan de UHasselt heeft een ombudspersoon. Deze treedt bemiddelend op bij geschillen tussen studenten en personeelsleden.

  Daarnaast heeft de UHasselt ook een centrale ombudspersoon voor geschillen waarbij de ombudspersoon van de opleiding geen oplossing kon bieden.

 • Wanneer krijg ik mijn examenrooster?


  De examenroosters worden bekend gemaakt ten minste 4 weken voor het begin van de examenperiode. De examenroosters voor de tweede examenkans worden uiterlijk op 11 juli bekendgemaakt. Je kan je persoonlijk examenrooster raadplegen via ‘Mijn studentendossier’.

 • Wanneer krijg ik mijn examenresultaten?


  Na elke examenperiode ontvang je je examenresultaten. In de academische kalender van je opleiding vind je een verwachte datum van de bekendmaking van de examenresultaten.  

  Je kan je examenresultaten raadplagen in ‘Mijn studentendossier’.

 • Ik kan niet deelnemen aan een examen wegens overmacht (vb. ziekte). Wat doe ik?


  Je meldt je afwezigheid via je studentendossier, uiterlijk op de dag van het eerste gemiste examen/de verplichte onderwijsactiviteit. Daarnaast breng je binnen de 3 werkdagen na het (eerste) gemiste examen of de verplichte onderwijsactiviteit een geldig afwezigheidsattest binnen bij de studentenadministratie conform art. 1.3 lid 9 van de examenregeling. Tot slot kan je een inhaalexamen aanvragen in je studentendossier. De voorzitter van de examencommissie zal vervolgens nagaan of er een inhaalexamen mogelijk is op een andere datum.

 • Bij wie kan ik terecht met vragen over studiemethode, planning, motivatie, concentratie, studiekeuze, ...?


  Tijdens je hele studieloopbaan kan je terecht bij de studiebegeleiders met vragen over je studiemethode, planning, motivatie, concentratie en je studiekeuze. De studiebegeleiders reiken je handvaten aan waarmee jij als student zelf aan de slag kan.

  Heb jij het meest baat bij individuele begeleiding? Of volg je best een begeleiding in groep? Je bekijkt samen met de studiebegeleider op welke manier je het best ondersteund wordt.

 • Bij wie kan ik terecht met vragen over mijn studietraject, leerkrediet, vrijstellingen?


  Bij de studieloopbaanbegeleider van je opleiding kan je terecht met vragen over de samenstelling of wijziging van je studietraject, het aanvragen van vrijstellingen, de stand van je leerkrediet of een bespreking van je examenresultaten. De studieloopbaanbegeleiders staan ook in direct contact met de examencommissie van je opleiding. Enkele van de meest gestelde vragen vind je terug op deze pagina.

 • Kan ik redelijke faciliteiten aanvragen aan de UHasselt?


  Als student in ‘bijzondere omstandigheden’ kan je drempels ervaren in het hoger onderwijs. Zo is het als topsporter of werkende student vaak moeilijk om alle lessen bij te wonen vanwege trainingen en werkroosters. Of heb je het als student met een functiebeperking misschien moeilijk met het maken van een examen onder een grote tijdsdruk, heb je nood aan logistieke aanpassingen....

  Om beroep te kunnen doen op deze extra ondersteuning/faciliteiten dien je je bekend te maken als student in ‘bijzondere omstandigheden’ bij de studiebegeleider en uiteraard ook de nodige attestering voorleggen.

  Een aanmelding kan in principe op elk moment van het academiejaar gebeuren. Houd er wel rekening mee dat faciliteiten op tijd moeten worden aangevraagd als je er gebruik van wil maken in een bepaalde examenperiode (ten laatste 15 werkdagen voor de betreffende examenperiode).

  Meer informatie: www.uhasselt.be/extrafaciliteiten