Logo UHasselt

menu

UHasselt


UHasselt: geëngageerd en vernieuwend

UHasselt: geëngageerd en vernieuwend

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BEDRIJFSGEGEVENS

Facturatieadres  

Universiteit Hasselt
Dienst Financiën 
Martelarenlaan 42
3500 Hasselt  
invoices@uhasselt.be

Referentie: "nummer bestelbon"

BTW nummer

BE 0208.359.859

Rechtsvorm UHasselt

Autonome Openbare Instelling

Maatschappelijke zetel  

Universiteit Hasselt
Martelarenlaan 42
3500 Hasselt

Ondernemingsnummer

0208.359.859

RSZ nummer

175/781706-50

Financiële instelling

BNP Paribas - Fortis
Warandeberg 3
1000 Brussel

BIC: GEBABEBB

Rekeningnummer

IBAN: BE77 0010 1870 7942

Erkenningsnummer

Erkend adviesverstrekker KMO-portefeuille: DV.A217905